Z iskalnim izrazom določimo želene lastnosti iskanega predmeta.


Primer 1: Razčlenitev iskalnega izraza
Iskalni izraz: Avtor: Mojca Kovač AND Naslov: Igra OR Naslov: Pesmi

določa delo Mojce Kovač z naslovom Igra in vsa dela z naslovom Pesmi (ne glede na to, kdo je avtor). Takšen odnos je pogojen s privzetim vrstnim redom izvajanja iskalnih operatorjev.

Z oklepaji spremenimo vrstni red izvajanja iskalnih operatorjev tako, da bo iskalni izraz določal le deli Mojce Kovač:

Iskalni izraz razdelimo v dva dela:

Iskalni izraz Naslov: Igra OR Naslov: Pesmi določimo kot celoto nasproti preostalemu iskalnemu izrazu Avtor: Mojca Kovač z oklepajema:
(Naslov: Igra OR Naslov: Pesmi)

Oblikujmo iskalni izraz: Avtor: Mojca Kovač AND (Naslov: Igra OR Naslov: Pesmi)

Zdaj se najprej izvede iskalni operator OR (vsa dela z naslovom Igra ali Pesmi), nato se izvede iskalni operator AND (le deli Mojce Kovač med deli z naslovom Igra ali Pesmi).
Ta iskalni izraz ima želen pomen: deli Mojce Kovač z naslovom Igra in Pesmi.

Značilne oblike iskalnih obrazcev

Zgradba iskalnih obrazcev je posledica tehnik iskanja, prilagojenih različnim kategorijam uporabe. Značilni sta nediferencirano iskanje, pri katerem v iskalno okence vnesemo vse podatke o iskanem viru. To iskanje ne loči med vrstami podatkov in omogoča le zvezo in med podatki. Takšno iskanje je namenjeno hitremu iskanju (o iskanem viru imamo dokaj popolne podatke, npr. avtor, naslov vira, leto izida). Diferencirano iskanje, imenovano tudi napredno iskanje (izbirno in ukazno iskanje v COBISS+), omogoča nastavitev vrst podatkov, iskanje pravilnih oblik podatkov in nastavitev iskalnih operatorjev. Tako je mogoče oblikovati iskalne izraze za natančne zadetke iskanja tudi ob nepopolnih podatkih.
Po obliki lahko iskalne obrazce razdelimo v naslednje skupine:

Nekatere iskalne podatke obravnavamo v iskanju kot omejitve. Med pogostimi vrstami podatkov za omejevanje so:

Omejitev ne podamo v iskalnem izrazu, ampak jih nastavimo v iskalnem obrazcu. Če omejitev ne nastavimo, se za iskanje uporabijo privzete omejitve, ki jih določi proizvajalec baze podatkov. Med omejitvami je privzet odnos in. Omejitve so z iskalnim izrazom prav tako povezane s privzetim odnosom in.
Omejevanje nekoliko poenostavi oblikovanje iskalnega izraza (le izbiranje podatkov).

Izpolnjevanje iskalnih obrazcev

Zgradba iskalnih obrazcev vpliva na oblikovanje iskalnih izrazov. Vsak iskalni obrazec tudi ni primeren za vsako poizvedbo. Zato izbira iskalnega obrazca temelji na značilnostih poizvedbe, ki jo nameravamo opraviti.

Primer 2: Izpolnjen obrazec za osnovno iskanje

[slika]

Primer 3: Izpolnjen obrazec za izbirno iskanje

[slika]

Primer 4: Izpolnjen obrazec za ukazno iskanje

[slika]