Ukazno iskanje omogoča kreiranje natančne iskalne zahteve z uporabo iskalnih indeksov (predpon ali pripon) v kombinaciji z logičnimi in kontekstnimi operatorji. Namenjeno je naprednejšim uporabnikom, ki zelo dobro poznajo strukturo bibliografskih podatkov. Iskalno zahtevo vnesemo v obrazec za ukazno iskanje, v polje Iskalna zahteva [slika].

Iskalni indeksi

Iskalne predpone in pripone povedo, po katerih indeksih mora potekati iskanje. Podatke za iskanje zato vedno opremimo z iskalnimi predponami ali priponami. Le pri ključnih besedah (KW) lahko iskalno predpono ali pripono opustimo. Iskalne podatke povezujemo v iskalni izraz z iskalnimi operatorji.

Iskanje po osnovnem indeksu

Pri iskanju po osnovnem indeksu iščemo po ključnih besedah. V iskalno okno vpišemo eno ali več besed ter po potrebi uporabimo logične ali kontekstne operatorje. Če operatorjev ne vpišemo, se pri vnosu več besed samodejno izvede logični operator AND (IN). Če želimo omejiti iskanje besed, lahko dodajamo osnovne indekse, tako da za iskalnim pojmom navedemo dvočrkovno pripono.

Iskalna zahteva je lahko v obliki: [iskalni pojem] [operator] [iskalni pojem],
z uporabo pripon (osnovnih indeksov) pa v obliki: [iskalni pojem]/[pripona] [operator] [iskalni pojem]/[pripona]….

Iskanje po dodatnem indeksu

Iskanje po dodatnih indeksih se izvaja na pojmih iz tistih polj bibliografskega zapisa, ki nudijo dodatne informacije o gradivu. Polja so lahko indeksirana besedno, frazno ali besedno in frazno. Pri iskanju po dodatnih indeksih moramo navesti dvočrkovno predpono, ki označuje polje v bibliografskem zapisu in enačaj ter iskalni pojem.

Iskalna zahteva je tako v obliki: [iskalna predpona]=[iskalni pojem]
ali v kombinaciji z operatorji: [iskalna predpona]=[iskalni pojem] [operator] [iskalna predpona]=[iskalni pojem]….

Kombinirano iskanje po osnovnem in dodatnem indeksu

V iskalni zahtevi lahko hkrati kombiniramo iskanje z osnovnim in dodatnim indeksom oz. predponami in priponami.

Seznam predpon in pripon za ukazno iskanje

V obrazcu za ukazno iskanje je pod poljem ikona oz. besedilo i Seznam iskalnih predpon in pripon [slika]. S klikom na to ikono oz. besedilo se odpre seznam iskalnih predpon in pripon [slika].

Seznam iskalnih predpon

Z uporabo iskalnih predpon določimo iskalni indeks, s katerim želimo iskati. V nadaljevanju je seznam iskalnih predpon s pomenom in primeri:

Pomen Predpona Primer iskanja Šifrant
Avtor – oseba AU= AU=Cankar, Iva*
Avtor – korporacija CB= CB=Institut Jožef Stefan
Kraj sest./dod. k imenu korp. CP= CP=Bled
Naslov TI= TI=*za telebane
Naslov originala TO= TO=Windows for dummies
Zbirka CL= CL=Zbirka Cicibanova knj*
Kraj izida PP= PP=Trst
Leto izida PY= PY=1973
Zaključno leto izida P2= P2=1982
ISBN BN= BN=86-11-14789-8
ISSN pri članku SN= SN=1318-3176
ISSN SP= SP=0350-4972
ISSN-L SL= SL=0350-4972
Predmetne oznake SU= SU=Poslovanje bank
Koda za vrsto avtorstva AC= AC=440 Izpis
Koda za vrsto vsebine CC= CC=j3 Izpis
Država/regija izida CO= CO=ita Izpis
Šifra ustanove/organizacije FC= FC=3-114* Izpis
Jezik LA= LA=cze Izpis
Koda za literarno vrsto LC= LC=a4 Izpis
Jezik izvirnika LO= LO=jpn Izpis
Koda za predvidene uporabnike TA= TA=b Izpis
Tipologija dokumentov/del TD= TD=1.01 Izpis
UDK za iskanje UC= UC=331.56 Izpis
Ključne besede KW= KW=magnet* resonanca osnove
Ključne besede magnet* resonanca osnove

Seznam iskalnih pripon

Pri iskanju po osnovnem indeksu, tj. iskanju po besedah, lahko besedam dodamo iskalno pripono in tako omejimo iskanje besede na posamezen iskalni indeks. V nadaljevanju je seznam iskalnih pripon s pomenom in primeri:

Pomen Pripona Primer iskanja
Povzetek ali izvleček /AB matemat*/AB
Avtor – oseba /AU Holt Victoria/AU
Avtor – korporacija /CB Univerzitet* knjižnic/CB
Kraj sest./dod. k imenu korp. /CP Portorož/CP
Naslov /TI slovenske gore/TI
Naslov originala /TO music*/TO
Zbirka /CL Zbirk* Ciciban/CL
Splošna oznaka gradiva /GM Film/GM
Predmetne oznake /SU Poslovanje/SU
Gesla – NUK /GE računalniš* program/GE
Opombe /NT psevdonim/NT
Izdelovalec /NM cankarjeva založba/nm
Kraj izdelave /PM Novo mesto/PM
Kraj izida /PP Klagenfurt/PP
Založnik /PU Založba(2n)plošč/PU

Seznam vseh iskalnih predpon in pripon, ki se uporabljajo v COBISS+, je objavljen tukaj.

povezava video

Iskalni operatorji

V ukaznem iskanju se uporabljajo tako logični kot tudi nekateri kontekstni operatorji.

Logični operatorji

V ukaznem iskanju se za razliko od izbirnega iskanja uporabljajo logični operatorji izključno v angleškem jeziku. Uporabljajo se naslednji Boolovi operatorji:

Kontekstni operatorji

V COBISS+ pri ukaznem iskanju uporabljajo kontekstni operatorji, ki določajo relativno bližino med besedami iz iskalne zahteve. Kombiniramo jih lahko z iskalnimi priponami.

NEAR (N)

Operator NEAR, v zapisu določa da oba iskalna pojma nastopata skupaj, v poljubnem vrstnem redu.

Primer:
Iščemo Matija Čop in Čop, Matija.
Iskalna zahteva: Matija (N) Čop

nNEAR (nN)

Operator nNEAR, v zapisu določa da oba iskalna pojma nastopata v poljubnem vrstnem redu, med njima pa je lahko največ "n" besed.

Primer:
Iščemo cost to benefit, benefit to cost, cost-benefit, cost/benefit.
Iskalna zahteva: cost (1N) benefit

Več o iskalnih operatorjih je opisano v poglavju Iskalni operatorji.


Vrstni red izvajanja operatorjev

Iskalni operatorji se v iskalnem izrazu izvajajo po naslednjem vrstnem redu:

  1. NEAR,
  2. NOT,
  3. AND,
  4. OR.

Vrstni red izvajanja operatorjev lahko spremenimo z oklepaji. Tako se v iskalnem izrazu najprej razrešijo oklepaji, nato se izvedejo operatorji bližine od leve proti desni, nato pa Boolovi operatorji NOT, AND in na koncu OR.

Primer:
Iskalna zahteva: ((morje OR zrak) and onesnaže*) NOT reke

Program bo najprej poiskal zapise, ki vsebujejo besedo morje ali zrak, nato bo v tej množici izbral samo zapise, ki vsebujejo tudi onesnaže*, na koncu pa bo izločil vse zapise z besedo reke.

Omejevanje iskanja

Obrazec za ukazno iskanje v nekaterih bazah podatkov (COBIB.SI in lokalne baze knjižnic) omogoča nastavitev oz. izbiro nekaterih omejitev za iskanje [slika]:

Omejitev glede na vrsto gradiva nastavimo z izbiro vrste gradiva iz spustnega seznama. Omejitev na vire z e-dostopom pa določimo s klikom na kvadratek pred besedilom Le viri z e-dostopom, v katerega se vpiše kljukica. Če želimo to omejitev odstraniti ponovno kliknemo na kvadratek in kljukica izgine.

Iskanje lahko omejimo tudi na posamezno bazo oz. knjižnico, po kateri se iskanje izvede. Z izbiro baze oz. kataloga knjižnice v oknu Knjižnica tako omejimo iskanje na posamezno knjižnico oz. na izbrane knjižnice. Privzeta je nastavitev iskanja po vseh knjižnicah [slika].

povezava video

Operacije s podatki

V ukaznem iskanju uporabljamo za iskanje različne podatke, tudi nepopolne. Podatke za iskanje lahko združujemo v nabor ali frazo. Prav tako lahko podatke za iskanje oblikujemo z nadomestnima znakoma * ali %.

Več o operacijah s podatki je opisano v poglavju Operacije s podatki.

Iskanje v območju

Iskanje v območju uporabljamo za iskanje letnic izdaje določene publikacije v nekem obdobju in pri numeričnem iskanju. V iskalno okno vnesemo dve vrednosti v kronološkem zaporedju in ju ločimo z dvopičjem [slika].

Posebni znaki in besede

Če za ukazno iskanje uporabimo frazo, jo moramo vnesti z vsemi ločili, opuščaji, vezaji, itd. Izjema so posebni znaki (, ), *, %, :, [, ], <, >, = in #. Če so ti znaki sredi iskalnega pojma, naredimo presledek, če pa so na začetku ali na koncu, jih izpustimo.

Prav tako pri fraznem načinu iskanja lahko izpustimo člene a, the, die, l, le, la itd. na začetku naslovov.

Primeri

Primer 1: Ključne besede

Poiščite zapis s podatki o članku avtorice Marjetke Conradi z naslovom Izjemen pomen in pasti nanotehnologije, ki je izšel v reviji Finance, št. 134 v letu 2012.

Postopek:

Za iskanje lahko uporabimo tudi drugače oblikovane iskalne zahteve na primer:
pomen AND pasti AND nanotehnologije ali conradi AND pasti AND nanotehnologije.

povezava video

Opomba:
Obliki iskalne zahteve z ali brez predpone za ključne besede (KW=) sta enakovredni za iskanje:
conradi AND pomen AND pasti
KW=(conradi AND pomen AND pasti)

povezava video

Primer 2: Operator bližine NEAR

Oblikujte iskalno zahtevo, ki bo v seznamu zadetkov imela čim več zapisov za frazo zbirka besedil v člankih.

Postopek:

Opomba:
Pri takšnih iskanjih moramo upoštevati, da lahko obstaja več oblik zapisa fraze, npr. zbirka besedil ali besedilna zbirka. Prav tako je treba upoštevati možnost, da je v zapisu uporabljena edninska ali množinska oblika fraze.

povezava video

Primer 3: Operator AND in fraza

Poiščite zapis za knjigo avtorice Janet McDonald z naslovom Barva kože: zgodbe o rasizmu.

Postopek:

povezava video

Primer 4: Operatorja AND in NEAR

Poiščite zapis za diplomsko delo, ki ga je napisal Marko Peternelj z naslovom Plavajoči mlin na Muri na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za strojništvo, leto izida 2012.

Postopek:

Druga iskalna izraza sta:
plavajoči()mlin(1N)muri AND 2012
širok AND plavajoči()mlin(1N)muri

povezava video

Primer 5: Pripona /AU

Poiščite članke Damjane Stamejčič o fotografskem mojstru Josipu Pelikanu.

Postopek:

Opomba:
Iskalna pripona /AU omeji iskanje po ključnih besedah na iskanje po avtorjih.
Drug iskalni izraz (iskalna predpona): AU=stamejčič* AND pelikan.

povezava video

Primer 6: Priponi /AU in /TI

Poiščite zapise za roman avtorja Stephen King z naslovom Zelena milja.

Postopek:

Iskalne pripone uporabljamo predvsem tedaj, ko želimo iskalne podatke v iskalni zahtevi bolje določiti.

povezava video

Primer 7: Pripona /AB

Poiskati želimo diplomsko delo, ki ima v povzetku naslednjo vsebino:
Volk živi povsod tam, kjer ima dovolj hrane in miru. Gorjanci, gozdnat predel na JV Slovenije, predstavljajo pomemben habitat ter koridor mnogim živalskim vrstam in tudi volkovi se tu redno pojavljajo. V raziskavi smo najprej opozorili na dejavnik miru v proučevanem območju-37.500 ha, z različnimi souporabniki prostora, ki s svojimi dejavnostmi, kar se tiče volkov, velikokrat delujejo negativno. Poudarek v raziskavi smo dali evidentiranju znakov prisotnosti volkov, na podlagi zabeležk na terenu.

Postopek:

Rezultat iskanja je diplomsko delo z naslovom Volk (Canis lupus) na Gorjancih, avtor Matjaž Cizel.

povezava video

Primer 8: Pripona /SU

Poiščimo zapise o člankih o ponovni naselitvi bobrov v Sloveniji.

Postopek:

Opomba:
Če želimo članke posameznega avtorja o izbrani temi, dopolnimo iskalni izraz z imenom avtorja (npr. Boris Kryštufek) kryštufek/AU AND bobri/SU AND slovenija/SU.

povezava video

Primer 9: Predponi AU in TI

Poiščite zapise za video DVD-je filma Kaznilnica odrešitve, ki ga je režiral Frank Darabont.

Postopek:

povezava video

Primer 10: Predponi KW in PY

Poiskati želite zbornik konference o socialnem podjetništvu, ki je potekala v Murski Soboti leta 2013.

Postopek:

Najden je zapis za zbornik:
Uredniki: A. Kavaš, G. Miloševič, B. Radej
Naslov: Zbornik s konference Socialno podjetništvo: novi izzivi in perspektive
Založnik: Mozaik, Murska Sobota
Leto izida: 2013

Opomba:
Pri iskanju po ključnih besedah lahko predpono KW= izpustimo.

povezava video

Primer 11: Predponi TO in LA

Poiščite slovenski prevod priročnika Elektrotechnik Tabellen.

Postopek:

Slovenski naslov tega priročnika je Elektrotehniški priročnik.

povezava video

Primer 12: Predpone SU, PU in PY

Poiščite zapis za zbornik mednarodne konference o prenosu tehnologij, ki so jo organizirali na Institutu Jožef Stefan leta 2012. Založnik zbornika je Institut Jožef Stefan.

Postopek:

Najden je zapis za zbornik:
Uredniki: Špela Stres, Robert Blatnik, Marjeta Trobec
Naslov: Zbornik 5. mednarodne konference o prenosu tehnologij - 5ITTC
Založnik: Institut Jožef Stefan, Ljubljana
Leto izida: 2012

povezava video