Naročila za medknjižnično izposojo lahko posredujemo, če imamo ustrezno dovoljenje knjižnice in nimamo neporavnanih terjatev do knjižnice.
Postopek lahko izvedemo tako, da najprej poiščemo zapis za gradivo, ki ga želimo naročiti. Ko zapis najdemo, kliknemo gumb Medk. izp. nad izbranim zapisom [slika]. Podatki o gradivu se prenesejo v obrazec za naročanje gradiva, kjer moramo izpolniti še splošne podatke o naročilu ter podatke za obveščanje [ slika].
Podatke o gradivu, ki si ga želimo medknjižnično izposoditi, lahko tudi sami vnesemo v obrazec za naročilo in izpolnimo še ostale podatke ter podatke za obveščanje.
Po vnosu vseh podatkov v obrazec za naročilo jih še enkrat preverimo in naročilo potrdimo s klikom na gumb Potrdi [ slika].

Po potrditvi naročila se izpiše številka naročila in sporočilo, da je bilo naročilo poslano.

Naročanje gradiva

Najprej poiščemo zapis za gradivo, ki ga želimo naročiti. Iščemo lahko v vzajemni bibliografski bazi podatkov COBIB.SI ali lokalnih bazah podatkov. Ko zapis najdemo, lahko takoj posredujemo naročilo. Kliknemo gumb Medk. izp. nad izbranim zapisom. Za uporabo te možnosti moramo biti prijavljeni v Moj profil COBISS in imeti v Mojem profilu COBISS dodano knjižnico, za katero izvajamo naročilo. Če je v servisu Moje knjižnice dodanih več knjižnic, nas sistem ob naročanju vpraša, za katero knjižnico in člansko številko želimo izvesti naročilo. Če v servisu Moje knjižnice še nimamo dodanih knjižnic, sistem zahteva avtorizirano prijavo v to knjižnico.

Po uspešni prijavi v Moj profil COBISS nas sistem vpraša za izbiro storitve. Izberemo lahko izposojo ali nakup kopije gradiva [ slika].

Izposoja:

Nakup kopije:

S klikom na gumb Vnos podatkov [slika] preidemo na vnos podatkov. Če smo zapis že izbrali, se podatki o gradivu izpolnijo samodejno. Te podatke lahko dopolnimo; vezani so na vrsto gradiva, ki smo ga izbrali. V obrazec vnesemo:

Podatki o gradivu

Pri monografskih publikacijah moramo obvezno vnesti naslov, pri serijskih publikacijah pa naslov in leto ali letnik [slika].

Pri sestavkih in člankih je treba poleg podatkov za serijsko publikacijo obvezno vnesti še naslov, avtorja ali obseg strani (od … do). Pri standardih je obvezen vnos naslova ali oznake standarda, pri patentih pa naslova ali številke objave patenta.

Obvezen podatek je v obrazcu označen z *.

Splošni podatki o naročilu

Vnesemo lahko datum, do katerega želimo prejeti gradivo, in znesek, ki smo ga pripravljeni plačati za dobavo gradiva (če dovoljujemo naročanje gradiva iz tujine; dobava gradiva iz slovenskih knjižnic se obračuna po veljavnem ceniku). Označimo lahko, ali dovolimo, da naša knjižnica naroči gradivo iz tujine in na kakšen način bomo prevzeli gradivo. [slika]

Podatki za obveščanje

Določimo lahko, ali naj nas knjižnica o našem naročilu obvesti po pošti, telefonu (stacionarnem ali mobilnem) ali e-pošti. Dodatno lahko določimo, ali želimo prejeti SMS-obvestilo o tem, da je gradivo prispelo ali da ga ni možno dobaviti. Vpišemo lahko tudi splošno opombo o naročilu. [ slika]

Potrditev naročila

S klikom na gumb Potrdi [slika] preidemo v zadnji korak naročanja, tj. potrditev naročila, kjer lahko še enkrat pregledamo podatke, ki smo jih vnesli. Če želimo kaj spremeniti, kliknemo gumb Vnos podatkov [slika], v nasprotnem primeru pa gumb Pošlji [slika]. Izpišeta se številka naročila in sporočilo, da je bilo naročilo poslano.

Preden naročilo potrdimo ali odpošljemo, ga lahko prekličemo s klikom na gumb Prekliči [slika].

Status poslanega naročila lahko spremljamo v seznamu naročenega gradiva v zavihku Odprta naročila.

Opozorilo: Knjižnica lahko omeji naročanje gradiva z določitvijo števila odprtih naročil, ki ne sme biti preseženo, da lahko še posredujemo naročila za medknjižnično izposojo prek COBISS+. Ko je to število doseženo, lahko še vedno naročamo gradivo v knjižnici, vendar bo knjižničar presodil, ali bo novo naročilo za medknjižnično izposojo sprejel ali zavrnil.

povezava video

Preklic naročila

Če smo naročilo za medknjižnično izposojo že posredovali, ga prav tako lahko prekličemo. V seznamu Odprta naročila označimo potrditveno polje ob gradivu (1. stolpec) in nato kliknemo gumb Prekliči izbrano [slika].

Po uspešno preklicanem sporočilu se v prvem stolpcu pri gradivu pokaže zelena kljukica, v stolpcu Status obdelave pa se izpiše sporočilo: "preklic odobren". Prav tako se izpiše obvestilo o preklicu naročila nad zavihki [slika]. Naročilo se izbriše iz zavihka Odprta naročila. V zavihku Zaključena naročila pa se naročilo prikaže v seznamu Nerealizirana [ slika].

povezava video